เมษายน 28 2016
นายบุญส่ง  ปาจะ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

กองการศึกษา

นางจันทนา มูลโคตร ปลัด อบต.หนองเทา
นางจันทนา มูลโคตร
ปลัด อบต.หนองเทา

 

นายบุญส่ง  ปาจะ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นายบุญส่ง ปาจะ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯและวัฒนธรรม

 

 

นางสาวทัศนี เคล้าละมูล ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวทัศนี เคล้าละมูล
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางปราณี เกษสิมมา ครูผู้ดูแลเด็ก
นางปราณี เกษสิมมา
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางรัญชนา มะละ ครูผู้ดูแลเด็ก
นางรัญชนา มะละ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนิภาพร คำสอน ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนิภาพร คำสอน
ครูผู้ดูแลเด็ก

 

 

 

 

 

 

 

นางกาวี ทาทำ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางกาวี ทาทำ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์หนองเทา
นางสาวศรัณลักษณ์  อนุญาหงษ์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวศรัณลักษณ์ อนุญาหงษ์ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์น้อยลวงมอง
นางสมอาจ คำสอน ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสมอาจ คำสอน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กศูนย์ท่าหนามแก้ว
นางรัตน์ดา  คังกัน ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางรัตน์ดา คังกัน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กศูนย์หนองเทา