เมษายน 01 2016
นายปัญญาวุธ บุญสิทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด

สำนักปลัด

นางจันทนา มูลโคตร ปลัด อบต.หนองเทา
นางจันทนา มูลโคตร
ปลัด อบต.หนองเทา
นายปัญญาวุธ บุญสิทธิ์ หัวหน้าสำนักปลัด
นายปัญญาวุธ บุญสิทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
จ่าเอกสิทธิไชย บุตรบุรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จ่าเอกสิทธิไชย บุตรบุรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายอนุรักษ์ หนูบ้านเกาะ เจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายอนุรักษ์ หนูบ้านเกาะ
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายพีรวัส หมื่นธง นักทรัพยากรบุคคล
นายพีรวัส หมื่นธง
นักทรัพยากรบุคคล

 

นางสาวฐิรัตติกาล วดีศิริศักดิ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวฐิรัตติกาล วดีศิริศักดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวออมสิน ศิริดวงใจ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวออมสิน ศิริดวงใจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายวิษณุ สุขภูวงค์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
นายวิษณุ สุขภูวงค์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
นายวีระยุทธ แสงบา พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายวีระยุทธ แสงบา
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายจันทร์ทา เกษสิมมา พนักงานขับรถยนต์
นายจันทร์ทา เกษสิมมา
พนักงานขับรถยนต์
นายวัชระ คงเหลา นักการภารโรง
นายวัชระ คงเหลา
นักการภารโรง