เมษายน 01 2016
พี่เอ๋

กองช่าง

ปลัด อบต.หนองเทา
นางจันทนา มูลโคตร   ปลัด อบต.หนองเทา
นายทวีศักดิ์ ดีสวาสดิ์ ผู้อำนวยการกองช่าง
นายทวีศักดิ์ ดีสวาสดิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาววาสนา ผุยเหง้า ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการกองช่าง
นางสาววาสนา ผุยเหง้าผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการกองช่าง

 

นายพรมมา สุขภูวงค์ พนักงานสูบน้ำ
นายพรมมา สุขภูวงค์
พนักงานสูบน้ำ
นายชินกร คำสอน ผู้ช่วยช่างโยธา
นายชินกร คำสอน
          ผู้ช่วยช่างโยธา
นายสันติสุข สุขภูวงค์ ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายสันติสุข สุขภูวงค์
 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายภานุวัฒน์ เสนาสี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปา
นายภานุวัฒน์ เสนาสี
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปา