เมษายน 01 2016
นางสาวนภาพร สุขภูวงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง

กองคลัง

นางจันทนา มูลโคตร ปลัด อบต.หนองเทา
นางจันทนา มูลโคตร                       ปลัด อบต.หนองเทา
นางสาวนภาพร สุขภูวงค์ ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวนภาพร สุขภูวงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวสิริพัชญ์ ด่างเหลา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินฯ
นางสาวสิริพัชญ์ ด่างเหลา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินฯ
นางสาวน้ำไส กืกทอง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
นางสาวน้ำไส กืกทอง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
นางสาวสุพรรณี แสนไชย เจ้าพนักงานธุรการกองคลัง
นางสาวสุพรรณี แสนไชย
เจ้าพนักงานธุรการกองคลัง
นางสาวปาริชาต ศรีสง่า เจ้าพนักงานพัสดุ ปฎิบัติการ
นางสาวปาริชาต ศรีสง่า
     เจ้าพนักงานพัสดุ