มีนาคม 23 2016
ไฟ

หนึ่งเสียง หนึ่งมือท่าน ช่วยป้องกันไฟป่าได้

องค์การบริหารส่วนนตำบลหนองเทาได้รณรงค์ในการเฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัยในหมู่บ้านและไร่นา โดยได้ออกพบปะประชาชนในแต่ละหมู่บ้านและให้ความรู้และบอกวิธีป้องกัน และได้จัดเตรียมบุคลากร และ รถไว้คอยบริการตลอด 24 ชัวโมง