มีนาคม 23 2016
เศรษฐกิจพอเพียง

จัดทำแผนเศรษฐ์กิจพอเพียงด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ

ภาพบรรยากาศ  องค์การบริหาส่วนตำบลหนองเทาโดยท่านนายกพิทักษ์ คังกัน และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับนายชัยพัฒน์ ไชยสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยและได้นำเสนอข้อมุลการจัดทำแผนเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ