imagesKO18WPM1

 นโยบายและแผนงานของคณะผู้บริหาร

นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑)  มุ่งพัฒนาบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ มุ่งเน้นการสร้างเสริมความสะอาด ความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน โดยการปรับปรุง บูรณะ พัฒนาถนน ซอยให้สามารถใช้งานได้ทุกฤดูกาล

๒)  ส่งเสริมให้มีไฟฟ้าแสงสว่างในเขตชุมชนและประชาชนให้มีไฟฟ้าครัวเรือนใช้ตามความเหมาะสม

๓)  พัฒนาแหล่งน้ำสำหรับให้ประชาชนใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าและจัดหาแหล่งน้ำใหม่ตามความเหมาะสม

นโยบายด้านเศรษฐกิจ

๑) ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนให้สามารถช่วยเหลือตัวเองและครอบครัวได้ โดยจัดหลักสูตรอบรมส่งเสริมอาชีพรวมทั้งส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เช่นกลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน กลุ่มอาชีพทั่วไป

๒) ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยจะส่งเสริมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามศักยภาพชุมชน เพื่อสร้างรายได้ในระดับครอบครัวและส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อดำเนินโครงการเศรษฐกิจชุมชน

๓)  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่ม และให้มีกองทุนหมุนเวียนให้แก่กลุ่มอาชีพต่างๆ

๔)  ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อลดต้นทุนการผลิต เช่นการปรับปรุงคุณภาพดิน เป็นต้น

นโยบายด้านการพัฒนาสังคม

๑)  พัฒนาระดับการศึกษาให้มีคุณภาพและทันสมัย พร้อมทั้งการเตรียมความพร้อมเด็กโดยส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชน และสถานศึกษาภายในตำบล ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา ตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ มีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

๒)  ส่งเสริมการสาธารณสุขและการอนามัยให้ประชาชนอย่างทั่วถึง เพื่อเสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่ดี มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและการดูแลรักษาสุขภาพตนเองและครอบครัว

๓)  ให้การสงเคราะห์ สนับสนุนและสร้างโอกาสให้กับกลุ่มผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อย ผู้พิการ ผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งตนเองได้ รวมทั้งได้รับการช่วยเหลือ และการรับบริการอย่างทั่วถึง

๔)  ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่นันทนาการและสถานที่ออกกำลังกายเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

๕)  ส่งเสริม สนับสนุน สร้างจิตสำนึกให้ชุมชนให้รักถิ่นที่อยู่อาศัย และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

๖)  ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาทุกประเภท และทุกระดับ ให้มีมาตรฐานและส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการแข่งขันกีฬาเพื่อก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อการกีฬา

๗ )  ฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น   ให้เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นสืบไป และร่วมกันเผยแพร่ รักษา สืบทอด วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น อันดีงาม สอดคล้องกับคำว่า “สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น จากรุ่นสู่รุ่น”

๘)  สนับสนุนการป้องกัน ปราบปรามการแก้ไชปัญหายาเสพติดทุกประเภทด้วยการประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มกำลัง

๙)  ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันโรคระบาด เช่นโรคไข้เลือดออก และอื่น ๆ

นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑)  ส่งเสริมให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียวจาการพัฒนาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในตำบล

๒)  มุ่งพัฒนาตำบลให้ปราศจากมลภาวะ จากขยะ และน้ำเสียด้วยระบบการจัดการให้สามารถรองรับขยะและน้ำเสียได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง

๓)  มุ่งรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน และสถานที่ ต่างๆในตำบลให้เป็นเมืองน่าอยู่

๔)  ส่งเสริมพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ที่ออกกำลังกายให้อยู่ในสภาพที่ดีและเหมาะสม

๕)  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมและกำจัดมลภาวะที่มีผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน

๖)  สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน

นโยบายการเมืองการบริหาร

๑)  ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล  นโยบายของจังหวัด อำเภอ เพื่อสร้าง

เสถียรภาพ และความมั่นคงในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเพื่อประโยชน์สุขของชาวตำบลหนองเทา

๒)  สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์ อปพร. ในตำบล

๓)  เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้สามารถบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม โดยเร่งพัฒนาคุณภาพของพนักงานและลูกจ้างให้มีทัศนคติต่อการทำงานและการบริการประชาชน

๔)  นำวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น และเหมาะสมกับความเจริญ รวมทั้งทบทวนระเบียบ ขั้นตอนและวีการปฏิบัติงานเพื่อให้การบริการมีความยืดหยุ่น มีประสิทธิผล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และมีการประเมินผลที่เป็นระบบและเป็นธรรม

๕)  มุ่งพัฒนาบุคลากรขององค์กร ให้มีความรู้ ความก้าวหน้าในวิทยาการ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

๖)  เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ และให้ความเป็นธรรมแก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษี รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามครรลองระบอบประชาธิปไตย ตั้งแต่ขบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ ซึ่งจะส่งผลให้การตรวจสอบมีความโปร่งใสและมีการปฏิบัติงานอย่างมีระบบ

๗)  สนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างของประชาคมหมู่บ้าน ตำบล ให้เป็นไปอย่างเป็นปัจจุบันและมีความเข้มแข็ง เน้นการทำความเข้าใจในการบริหาร เพื่อให้สามารถตรวจสอบการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักแผนพัฒนาตำบลเป็นหลัก และอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม สำหรับขั้นตอนการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักความจำเป็นและความเดือดร้อนของประชาชนและสถานการณ์ปัจจุบันโดยเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม

นายพิทักษ์     คังกัน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทา

๓๐    มิถุนายน   ๒๕๕๘


 วิสัยทัศน์

มุ่งสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ครอบครัวอบอุ่น    ประชาชนในตำบลมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี”


พันธกิจ

 1. ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอันดีงามให้อยู่คู่ท้องถิ่น
 2. ส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 3. ก่อสร้างและปรับปรุงสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 4. เป็นสังคมแห่งความสมานฉันท์และเอื้ออาทร
 5. เป็นสังคมคุณภาพด้านสาธารณสุขและการอนามัย
 6. เป็นสังคมแห่งการเชิดชู คนดี  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมการศึกษาห่างไกลอบายมุข
 7. เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ตลอดชีวิต  ก้าวทันโลก
 8. เป็นสังคมแห่งการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย
 9. เป็นสังคมแห่งเศรษฐกิจพอเพียง
 10. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพพัฒนากลุ่มอาชีพให้สามารถเพิ่มผลผลิต เพื่อรายได้ให้ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน
 11. พัฒนาศักยภาพผลิตในที่ชุมชน ให้เป็นที่ต้องการของตลาด
 12. การบริหารราชการ ยึดหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ภารกิจในการทำงาน

 1. พัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้สมบูรณ์ตามความเหมาะสมของชุมชน
 2. พัฒนาทางด้านการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด
 3. พัฒนาสภาพสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของชุมชนให้ทัดเทียมมาตรฐานที่ควรจะเป็น
 4. พัฒนาทางด้านสาธารณสุข เน้นทางด้านการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพและบริการผู้เจ็บป่วย
 5. พัฒนาทางด้านสังคม ให้เกิดความสงบ ปลอดภัย รวมถึงพัฒนาสังคมให้เ็ป็นสังคมแห่งศีลธรรม จริยธรรมและลดปัญหายาเสพติด
 6. พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างความยั่งยืนแก่เศรษฐกิจชุมชน
 7. พัฒนางานของเทศบาล ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ตามคำขวัญของเทศบาลว่า “บริการประชาชนคืองานของเรา”
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทา

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม   ถนน สะพาน  ทางเท้า ทางระบายน้ำ

๑.๒ แนวทางการขยายเขตและซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ และ การสื่อสาร ใน ตำบลให้ทั่วถึง

๑.๓ แนวทางการ ปรับปรุง ซ่อมแซม ขยายเขต  ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน  และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค   บริโภค และขุดลอกคลองเพื่อ การเกษตร

๑.๔ แนวทางการพัฒนาด้านการผังเมือง   และการควบคุมอาคาร

๑.๕ แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง  ปรับปรุง และซ่อมแซมอาคารสำนักงานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๑ แนวทางการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ

๒.๒ แนวทางการจัดหาสถานที่จำหน่าย สินค้าทางการเกษตร

๒.๓ แนวทางการพัฒนาด้านการค้าชายแดนและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๓.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม  สนับสนุน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ

๓.๒ แนวทางการสงเคราะห์จัดสวัสดิการแก่สตรี  เด็ก เยาวชน  ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ยากไร้และผู้ป่วยเอดส์

๓.๓ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมงานสาธารณสุข และสุขภาพอนามัย

๔)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย

๔.๑ แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยและสร้างความ เข้มแข็งให้ชุมชน

๔.๒ แนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

๔.๓ แนวทางการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น พร้อมส่งเสริมการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย

๔.๔ แนวทางการช่วยเหลือบรรเทา ความเดือดร้อนผู้ประสบสาธารณภัย

๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ  ส่งเสริม  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ แนวทางการส่งเสริมอนุรักษ์  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๒ แนวทางการส่งเสริม ทำนุบำรุง  ด้านศาสนา และ กิจกรรมทางศาสนา

๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม

๖.๑ แนวทางการส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

๖.๒ แนวทางกำจัดและจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมืองและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

๗.๑ แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารงาน

๗.๒ แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง จัดหาเครื่องมือในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ

๗.๓ งานพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานภายในองค์กร