ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองเทาเป็นชุมชนดั้งเดิม ตามคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ ว่าได้อพยพมาจากฝั่งซ้าย


  • ที่ตั้ง

ตำบลหนองเทา  เป็นตำบล ที่ตั้งอยู่ในแนวชายแดนไทยและลาว    มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ติดริมฝั่งแม่น้ำโขง  ระยะทางยาวประมาณ  10  กิโลเมตร   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาตั้งอยู่  หมู่ที่  3  บ้านท่าหนามแก้ว  ตำบลหนองเทา  อำเภอท่าอุเทน  อยู่ทางทิศเหนือของอำเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม

อยู่ห่างจากอำเภอท่าอุเทน                  ประมาณ         49      กิโลเมตร

อยู่ห่างจากจังหวัดนครพนม                   ประมาณ         75      กิโลเมตร

  • เนื้อที่และอาณาเขต

ตำบลหนองเทา  มีเนื้อที่ประมาณ  16,672  ไร่  หรือ  ประมาณ  26.5  ตารางกิโลเมตรครอบคลุม  8  หมู่บ้านโดยมี

อาณาเขตที่ติดต่อกับพื้นที่อื่น ๆ ดังนี้

ทิศเหนือ                    ติดกับบ้านโนนสวรรค์   ตำบลพะทาย   อำเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม

ทิศใต้                         ติดกับบ้านนากระเสริม     ตำบลพนอม     อำเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม

ทิศตะวันออก              ติดกับริมฝั่งแม่น้ำโขงกั้นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ทิศตะวันตก                ติดกับบ้านเสียวสงคราม  ตำบลหาดแพง  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

          . ภูมิประเทศ

                   พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบล มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มโดยทั่วไป ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอท่าอุเทน และตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดนครพนม มีความสูงจากระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ยประมาณ 140 เมตร ประกอบกับมีลักษณะภูมิประเทศเป็นเนินสูง  –  ต่ำ ลาดเป็นแนวลงสู่แม่น้ำโขง  ซึ่งแม่น้ำโขงจะไหลผ่านตลอดทั้ง  8  หมู่บ้าน  มีที่ราบลุ่ม   ที่ดอนเป็นบางแห่ง  เหมาะสำหรับประกอบกิจการทางด้านการเกษตร  และมีพื้นที่ป่าสลับพื้นที่นา  ที่ดินบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง เหมาะแก่การเพาะปลูก และทำการเกษตร  ประกอบกับสภาพพื้นที่มีลักษณะเป็นทางน้ำผ่านของลำห้วยต่าง ๆ ทำให้บริเวณปากห้วยที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขง มีความอุดมสมบูรณ์

         . จำนวน หมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทามีเขตการปกครองหมู่บ้านทั้งหมดจำนวน  8  หมู่บ้าน  มีลักษณะครบถ้วนในการก่อตั้งเป็นหมู่บ้าน  ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด  ประกอบด้วย

จำนวนประชากรตำบลหนองเทา

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน ประชากร ชาย (คน) ประชากรหญิง (คน)

รวม

ประชากร

บ้านหนองเทา    หมู่ที่  ๑

213

416 379

795

บ้านแก้ง    หมู่ที่  ๒

130 304 262

566

บ้านท่าหนามแก้ว   หมู่ที่  ๓

246

921 282

573

บ้านเหล่าสวนกล้วย   หมู่ที่  ๔

147

306 269

575

บ้านหาดทรายเพ   หมู่ที่  ๕

98

189 153

342

บ้านตาลท่า  หมู่ที่  ๖

62

143 122

265

บ้านหนองเทา   หมู่ที่  ๗

132

268 249

517

บ้านน้อยลวงมอง   หมู่ที่  ๘

164

325 328

653

รวม

1,192

2,044 ๒,๐๔๐

4,286